Kansallismuseo tunnus

Museokauppa  |  Kokous- ja juhlapalvelut  |  Medialle  |  Yhteystiedot  |  Kysy museolta  |  Palaute  | 
Kulttuurikummit  |  Kansallismuseon ystävät

På svenska  |  In EnglishKansallismuseo lahjoittaa merkittävän saamelaiskokoelman Saamelaismuseo Siidaan

Kansallismuseo lahjoittaa merkittävän saamelaiskokoelman Saamelaismuseo Siidaan


Suomen kansallismuseo ja Saamelaismuseo Siida solmivat 5.4.2017 aiesopimuksen, jonka perusteella  Kansallismuseo tulee lahjoittamaan saamelaiskokoelman Siidaan. Sopimus juhlistaa osaltaan Suomi-Sápmi 100 juhlavuotta sekä Kansallismuseon ja Saamelaismuseo Siidan vuosia jatkunutta yhteistyötä. Kokoelmasiirto lisää merkittävästi saamelaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja vaikuttavuutta saamelaisalueella ja edistää saamelaisten mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriperintöään. Saamelaisesineistön keskittäminen Siidaan on museoiden keskinäisen tallennusvastuuperiaatteen mukaista.

Kansallismuseon saamelaiskokoelma on karttunut 1830-luvulta lähtien. 1800-luvulla kartunta oli satunnaista ja valtaosa kokoelman esineistöstä on vuosien 1902–1939 välisiltä keruumatkoilta. Keskeisimpiä kokoelmien kartuttajia ovat olleet T. I. Itkonen, Theodor Schvindt, Ilmari Manninen ja Samuli Paulaharju. Keruutoiminta aktivoitui uudelleen 1970–90 -luvuilla, jolloin kartuntaperiaatteet olivat jo muuttuneet. Saamelaisalueelta ei enää kerätty saamelaiskulttuurin kannalta korvaamatonta vanhaa esineistöä vaan keskityttiin vanhojen perinteiden mukaan valmistettuihin uusiin käsitöihin. Kansallismuseo vastasi saamelaisesineiden tallentamisesta vuoteen 1998 saakka, jolloin Siida avattiin.

Kansallismuseon saamelaiskokoelma käsittää noin 2600 esinettä ja kokoelmassa ovat Suomen vanhimmat saamelaisesineet. Lukumääräisesti eniten on pukuja ja pukujen osia, talousesineitä sekä kulkemiseen ja tekstiilien valmistamiseen liittyviä työvälineitä. Lähes puolet esineistöstä on kerätty Inarin ja Petsamon alueilta. Kolttasaamelaisten esineiden runsaslukuisuus tekee kokoelmasta erityisen arvokkaan ja harvinaisen myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Kansallismuseo ja Siida tulevat jatkossa tekemään tiivistä yhteistyötä saamelaiskulttuurin esittämiseksi ja tallentamiseksi ja myös Kansallismuseo tulee kokoelmasiirron jälkeenkin esittelemään saamelaista historiaa ja kulttuuriperintöä näyttelyissään. 

Kokoelma siirtyy Siidaan museon laajennuksen myötä, jonka toivotaan valmistuvan 2020-luvun alussa. Nykyaikaisten kokoelmatilojen lisäksi laajennukseen tulee yhteisöllinen monitoimitila, joka mahdollistaa kokoelmien esittelemisen ja tutkimisen vuorovaikutteisesti yhteisön kanssa. Esinetutkimuksen kautta voidaan elvyttää saamelaisen yhteisön vanhoja käsityöperinteitä ja -tekniikoita, materiaalien tuntemusta sekä esineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvää sanastoa.

Ensimmäiset Kansallismuseolta siirtyvät esineet tulevat esille jo huhtikuussa 2018, jolloin Siidassa avautuu näyttely museon perustajasta, Johan (Juhani) Nuorgamista. Saamelaismuseo Siida täyttää 20 vuotta 1.4.2018.

Lisätietoja
ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo, elina.anttila@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6131
museonjohtaja Sari Valkonen, Saamelaismuseo Siida, sari.valkonen@samimuseum.fi, puh. 040 767 1052

Lehdistökuvat


Álbmotmusea skeŋke stuorra sámečoakkáldaga Sámemusea Siidii


Suoma álbmotmusea ja Sámemusea Siida čállet vuollái 5.4.2017 áigumušsoahpamuša, man mielde Álbmotmusea áigu skeŋket sámečoakkáldaga Siidii. Soahpamuš ávvuda iežas oasil Suomi-Sápmi 100 ávvojagi sihke Álbmotmusea ja Sámemusea Siidda máŋggaid jagiid joatkašuvvan ovttasbarggu. Čoakkáldaga sirdin buorida mearkkašahtti ollu sámi kulturárbbi juksama ja dan váikkuhusa sámiguovllus. Dat maid ovddida sápmelaččaid vejolašvuođaid doalahit ja ovddidit kulturárbbiset. Sámi dávviriid čohkken Siidii čuovvu  prinsihpa, man museat leat gaskaneaset soahpan vurkenovddasvástádusas. 

Álbmotmusea sámečoakkáldaga leat čoaggán 1830-logu rájes. 1800-logus čoaggin lei eanet soaittáhagas ja eanaš oassi čoakkáldaga dávviriin leat čoggon čoagginmátkkiin, mat dáhpáhuvve 1902-1939 jagiid gaskkas. Čoakkáldagaid guovddáš čoaggit leat leamaš T. I. Itkonen, Theodor Schvindt, Ilmari Manninen ja Samuli Paulaharju. Čoaggindoaibma šattai aktiivvalabbon ođđasit 1970–90 -loguin, dalle čoagginprinsihpat ledje juo nuppástuvvan. Sámeguovllus eai šat čoaggán sámekultuvrra dáfus buhttemeahttun boares dávviriid, muhto guovddážis ledje boares árbevieruid mielde ráhkaduvvon ođđa duojit. Álbmotmusea vástidii sámedávviriid vurkemis jagi 1998 rádjái. Dalle rahppojuvvui Siida ja ovddasvástádus sirdásii Siidii. 

Álbmotmusea sámečoakkáldat sisttisdoallá sullii 2600 dávvira ja čoakkáldagas leat Suoma boarrásamos sámi dávvirat. Eanemus leat gávttit ja gákteoasit, dállodoalus dárbbašuvvon diŋggat ja johtimii ja tekstiillaid válmmašteapmái gullevaš bargoreaiddut. Measta bealli dávviriin lea čoggojuvvon Anára ja Beahcáma guovlluin. Čoakkáldat lea earenoamáš divrras ja riikkaidgaskasaččat hárvenaš, go das leat ollu nuortasápmelaččaid dávvirat.

Álbmotmusea ja Siida boahttiba bargat ollu ovttas boahtteáiggisge sámekultuvrra ovddideami ja vurkema ektui. Álbmotmusea boahtá čoakkáldatsirdima maŋŋáge čájehit iežas čájáhusain sámiid historjjá ja kulturárbbi.

Čoakkáldat sirdása Siidii musea viiddideami olis. Sávaldat lea, ahte viiddideapmi ollašuvvá 2020-logu álggus. Dálá čoakkáldatlanjaid lassin viiddideamis huksejuvvojit maid servodatlaš máŋggadoaimmalanjat, mat dahket vejolažžan čoakkáldagaid ovdanbuktima ja dutkama vuorrováikkuhusas servošiiguin. Dávvirdutkamuša bokte sáhttit ealáskahttit servošiid boares duodjeárbevieruid ja -teknihkaid, materiálaid dovdámuša ja dávviriin válmmašteapmái ja geavaheapmái laktáseaddji sániid.

Vuosttas dávvirat Álbmotmuseas bohtet leat ovdán juo cuoŋománus 2018. Dalle Siiddas rahpasa čájáhus musea vuođđudeaddjis, Johan (Juhán) Nuorgamis. Sámemusea Siida deavdá 20 jagi 1.4.2018.

Lassedieđut
bajithoavda Elina Anttila, Suoma álbmotmusea, elina.anttila@kansallismuseo.fi, tel. 0295 33 6131
museahoavda Sari Valkonen, Sámemusea Siida, sari.valkonen@samimuseum.fi, tel. 040 767 1052

Preassagovat