Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishUtöka nationalsamlingen

Föremål till Finlands nationalmuseum genom donation, testamentsgåva, köp, inlösning eller deposition


Finlands nationalmuseum är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum som presenterar Finlands historia och särdragen i den nationella kulturen samt andra kulturer. Nationalmuseet är en allmännyttig institution som ägs av staten och vars uppgift är att samla och dokumentera den materiella kulturhistorian i forsknings-, undervisnings- och informationsmedlingssyfte samt för utställningsverksamhet.

Museet har bundit sig till att vårda och förvara den kulturegendom som lagrats vid museet i enlighet med de allmänna internationella museietiska principerna.

Nationalmuseet samlar

 • enskilda föremål eller helheter som passar in i museets insamlingsprogram
 • föremål från alla tidsperioder, även från idag, från alla samhällsklasser och hela Finland
 • allt från samlarrariteter och penningsmässigt värdefulla antikföremål till vardagliga bruksföremål

Donation, testamentsgåva, köp, inlösning, deposition


En betydande del av Nationalmuseets föremål har fåtts som donationer. Fortfarande utgör den stora allmänhetens kulturella vilja en central grund för utökandet av museets samlingar. I det följande finns information om villkoren för och allmänt godtagna praxis i samband med donationer och andra sätt att anskaffa museiföremål.

Donation

 • Ägande- och besittningsrätten överlåts till museet utan ersättning.
 • Museet tar emot föremålet samt får fullständig ägande- och upphovsrätt och övriga rättigheter till det.
 • Museet kan använda föremålet på önskat sätt i enlighet med museets allmänt godkända verksamhetsprinciper.
 • Donatorn bekräftar med sin underskrift att föremålet har överlåtits till museet som en fullständig och oåterkallelig gåva och godkänner samtidigt de övriga villkoren gällande mottagandet.
 • Donatorn ska vara berättigad att göra donationen, vilket innebär att privatpersoner, odelade dödsbon, föreningar, stiftelser, företag och dylika instanser har rätt att göra donationer.
 • Museet är inte förpliktat att ta emot donationer mot sin vilja.

Testamente

 • Vid mottagande av testamente övervägs från fall till fall huruvida testamentsgivarens vilja kan följas och huruvida föremålen passar till museets samlingar.
 • Museet kan helt eller delvis neka mottagandet av ett testamente.

Köp

 • Ägande- och besittningsrätten överlåts till museet mot ersättning.
 • För köp gäller samma mottagningsvillkor som för donationer men därtill ska försäljaren bekräfta och förbinda sig till att svara för att denne har rätt att sälja föremålet.

Inlösning

 • Med inlösning avses föremål som inlösts med stöd av lagen om fornminnen (295/1963).
 • Enligt lagen om fornminnen tillhör föremål som hittats i marken eller i vattendrag, och som är minst hundra år gamla automatiskt staten.

Deposition

 • Nationalmuseet tar endast i undantagsfall emot depositioner.
 • Genom depositionsavtal överlåts ett föremål till museets besittning, medan äganderätten förblir hos deponenten.
 • Museet kan använda föremålet på önskat sätt i enlighet med museets allmänt godkända verksamhetsprinciper.

Nationalmuseet samlar inte

 • Arkivmaterial eller trycksaker annars än eventuellt i samband med föremålsdonationer.
  Museets samlingar innehåller ett stort antal av till exempel följande föremål och föremålstyper eller också lämpar de sig av andra skäl inte för samlingarna:
 • stenmanglar, sy- och stickmaskiner från tidigt 1900-tal
 • pulsatortvättmaskiner, strykjärn, vävstolar, spinnrockar, rockblad
 • skrivmaskiner före år 1970
 • yxor, kruthorn, elddon
 • skidor, skridskor före år 1970
 • televisioner, radioapparater, skivspelare före år 1970
 • pianon

Hur gör du en donation till museet?

 • Kontakta Nationalmuseets Samlingar-enheten, tfn 0295 33 6000. Telefonnumrena finns också i Registret för personal.
 • Kom överens om visning av föremålet (hemma, vid museet, någon annanstans, genom att skicka föremålet eller en bild på föremålet).
 • Om anbudet leder till att museet mottar donationen, kom överens om transporten av föremålet.
 • Ett skriftligt överlåtelseavtal görs i två exemplar (mottagningsblankett och/eller gåvobrev, köpebrev, annat avtal).
 • Föremålet registreras i museets samlingar.
 • Information om föremålets tillverkning, anskaffning, tidigare ägare eller användning samt om personer med anknytning till föremålet ökar avsevärt dess museala värde.
 • Informationen dokumenteras tillsammans med fotografier, bruksanvisningar m.m. i samband med föremålsanskaffningen.
 • Markfynd dvs. ett enskilt forntidsföremål i jorden och undervattensfynd tillhör enligt lagen om fornminnen staten.
Ett museiföremål ska helst vara så komplett som möjligt (inga väsentliga delar saknas), men även ett föremål med brister kan ha musealt värde. Man ska inte reparera, lappa, måla, tvätta eller utsätta föremålet för andra liknande åtgärder före det doneras eller säljs.

Kontaktuppgifter

Personals e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@nba.fi

Registret för personal Finlands nationalmuseum / Samlingar

Postadress:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS
www.kansallismuseo.fi
Kävelypuku Anu Pentik2

Upo jääkaappi

Talkkipuuteri

Suomen senaatin merkki

Teddykarhu

Kupittaan savi