Arkivet

Finlands sjöhistoriska museum arkivsamling omfattar över 2 000 gamla sjökort, fartygsritningar, fartygs- och maskinloggböcker, små privata arkiv och företagsarkiv samt minnesanteckningar av sjöfolk.

En av de för marinarkeologiska forskare och amatörer intressantaste helheterna i Sjöhistoriska museets arkiv är Sjöfartsstyrelsens gamla fartygskortmaterial gällande fartyg som utgått ur handelsflottan. Arkivet innehåller fartygsregisterkorten över fartyg som tillhört Finlands handelsfartygsflotta från cirka 1918 till 1984. Särskilt mindre fartyg saknas i samlingen och även för övrigt återfinns inte nödvändigtvis alla finska handelsfartyg i kartoteket men för de flesta fartygen innehåller kartoteket åtminstone basuppgifter. I kartoteket infördes bland annat fartygens namn, storlek, byggort och ägarinformation.
Till sjöfartsverkets gamla material hör också de finska handelsfartygens besättningskort från åren 1938-1981, vilka ordnats i bokstavsföljd efter fartygsnamnet. Korten innehåller följande uppgifter beträffande besättningen: namn, befattning på fartyget, datum och ort för granskning vid påmönstring respektive avmönstring. Fram till decennieskiftet 1940-1950 antecknades endast befälet men därefter inkluderades också besättningen på korten. Besättningskort uppgjordes ursprungligen endast för fartyg i utrikestrafik men senare också för fartyg i inrikestrafik. Korten finns som mikrofilmer även på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets gamla fartygsbesiktningshandlingar innehåller information om under 15 och över 15 meter långa fartyg under 500 BRT, som avförts från registret. Handlingarna har ordnats i bokstavsordning efter fartygets namn. Handlingarna innehåller maskinbesiktnings-, skrovbesiktnings- och sjövärdighetsbesiktningsintyg. Materialet i Sjöhistoriska museet ordnades i Sjöfartsstyrelsen år 1991 och då avskildes därur handlingarna för sådana fartyg, efter vars senaste besiktning 10 år eller mindre förflutit. Det motsvarande äldre materialet finns i mappen "Avförda fartyg" och är ordnat i bokstavsföljd efter fartygsnamnen. I mappen förvaras främst besiktningsintyg från 1940-talet till början av 1980-talet över sjövärdigheten.

Även materialet över fartygspannor har överförts från Sjöfartsverket till Sjöhistoriska museet. Materialet ingår besiktningsmaterialet gällande ångfartyg från slutet av 1920-talet till början av 1970-talet. När man letar information om ett givet fartyg spelar A2-korten, d.v.s. besiktningskorten för pannor, en nyckelroll vid sökning av nytt material. A2-korten har sorterats i alfabetisk ordning efter fartyg och korten har försetts med sådana uppgifter med vars hjälp man kan hitta information för respektive fartyg ur andra material. På A2-korten har registernumret och leveransnumret för ångpannan antecknats. Med stöd av leveransnumret hittas driftstillståndsintyget för respektive panna, vilka finns i mappar i leveransnummerföljd.

På sammanställningskorten för ångpannebesiktningarna har också ritningsnumret för pannan antecknats, om sådant finns tillgängligt. Ritningarna finns i egna mappar i ritningsnummerföljd.

Även skrovbesiktningskorten, som grupperats enligt fartygstyp i bokstavsordning, har flyttats till museet. På samma sätt ingår motorbesiktningskorten för maskindrivna fartyg från 1950 till 1973.

Arkivet sköts av intendent Timo Kunttu.