Kokoelmakeskuksen varastonäyttelyyn on sijoitettu mm. kulkuvälineitä. Kuva: Ilari Järvinen/Museovirasto.

Kartuta kansalliskokoelmaa

Suuren yleisön panos on Kansallismuseon kokoelmien karttumisen perusta.

Suomen kansallismuseo on yleishyödyllinen, valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka kerää ja tallentaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä, esittelee Suomen historiaa ja kansallisen kulttuurin erityispiirteitä sekä muiden maiden kulttuureja. Kansalliskokoelma palvelee niin tutkimusta, opetusta, tiedonvälitystä kuin näyttelytoimintaa.

Huomattava osa Suomen kansallismuseon esineistöstä on saatu lahjoituksina, ja kokoelmiin otetaan edelleen vastaan sekä yksittäisiä esineitä että kokonaisuuksia kartuntasuunnitelman mukaisesti. Vastaanotamme aineistoa kaikilta ajanjaksoilta, kaikista yhteiskuntaluokista ja kaikkialta Suomesta, suomalais-ugrilaisiin ja etnografisiin kokoelmiin myös muualta maailmasta.

Suomen kansallismuseo on sitoutunut hoitamaan ja säilyttämään tallentamaansa kulttuuriomaisuutta kansainvälisten museoeettisten periaatteiden mukaisesti.

Miten kartutat kansalliskokoelmaa?

Lahjoitus

 • Omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy museolle vastikkeetta.
 • Museo vastaanottaa esineen täysillä omistus-, tekijän- ja muilla oikeuksilla.
 • Lahjoittajan on oltava lahjoituskelpoinen ts. yksityishenkilöllä, jakamattomalla kuolinpesällä, yhdistyksellä, säätiöllä, yrityksellä ym. taholla tulee olla oikeus lahjoituksen tekemiseen.
 • Museo ei ole velvollinen ottamaan vastaan lahjoituksia vastoin tahtoaan.

Testamentti

 • Testamenttia vastaanotettaessa harkitaan tapauskohtaisesti, onko testamentin tekijän tahto toteutettavissa ja soveltuuko esineistö museon kokoelmiin.
 • Museo voi jättää testamenttilahjoituksen kokonaan tai osittain vastaanottamatta.

Osto

 • Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy museolle korvausta vastaan.
 • Vastaanottoehdot ovat samat kuin lahjoituksessa, mutta lisäksi myyjä vahvistaa ja sitoutuu vastaamaan siitä, että hänellä on oikeus myydä esine.


Toimi näin

 • Ota yhteyttä Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikköön, jonka yhteystiedot löytyvät Museoviraston henkilöhakemistosta, ks. linkki alla.
 • Sovi esineen näytöstä tai lähetä kuva esineestä.
 • Mikäli esine siirtyy museon haltuun, kirjallinen luovutussopimus tehdään kahtena kappaleena.
 • Suomen kansallismuseo (Merimuseota lukuun ottamatta) ei ota vastaan arkistoaineistoa tai painotuotteita muuten kuin rajoitetusti osana esinelahjoituksia.

Museolle tarjottavan esineen on hyvä olla mahdollisimman täydellinen (ei olennaisia puuttuvia osia), mutta esine voi olla museaalisesti arvokas puutteellisenakin. Esinettä ei pidä itse korjailla, paikata, maalata, pestä tms. ennen lahjoittamista tai myymistä.

Tiedot esineen valmistus-, hankinta-, omistus- ja käyttöhistoriasta sekä esineeseen liittyvä henkilöhistoria lisäävät oleellisesti sen museaalista arvoa.

Yhteystiedot

Muinaismuistolain
(295/1963) mukaan maasta ja vedestä löydetyt yli 100 vuotta vanhat
esineet kuuluvat valtiolle. Niistä tulee ilmoittaa Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin.