Kuva: Priska Niemi-Sampan / Mixed Finns ry

Suomen kansallismuseo etsii kulttuurisesti moninaisia suomalaisia, rodullistettuja suomalaisia ja mixed-suomalaisia haastateltavia identiteettejä käsittelevään nykydokumentointiin

Kokoelmat

Suomen kansallismuseo dokumentoi kulttuurisesti moninaisten, rodullistettujen ja mixed-suomalaisten* kokemuksia suomalaisesta identiteetistä. Projektin kumppanina toimii antirasismiasiantuntija Mixed Finns ry. Dokumentoinnin tavoitteena on moninaistaa kuvaa suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Etsimme nyt haastateltavia projektiin.

Identiteettejä koskeva nykydokumentointi toteutetaan vuoden 2023 syksyllä. Hankkeessa tallennetaan moninaisista taustoista tulevien ihmisten kokemuksia siitä, millaista on elää rodullistettuna suomalaisena tai suomalaisena useamman kuin yhden kulttuurin vaikutuspiirissä.

Tallennus tehdään videohaastatteluna, jossa haastateltava kertoo itsemääritellystä identiteetistä ja siihen liittyvästä omasta esineestä, valokuvasta tai aineettoman kulttuuriperinnön piirteestä. Haastatteluissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Dokumentoinnin suunnittelu, haastateltavien rekrytointi sekä haastattelut toteutetaan Mixed Finns ry:n kanssa.

Haastatteluaineisto tallennetaan Suomen kansallismuseon itsenäisyyden ajan kokoelmaan. Myös esineen tai valokuvan voi halutessaan lahjoittaa osaksi kokoelmia. Museolla ei ole esineen tai valokuvan osalta erityisiä vaatimuksia: se voi olla melkein mitä vain, esimerkiksi arkipäiväinen käyttöesine, jos siihen kiteytyy jotain itselle ja omalle identiteetille merkityksellistä. Kokoelmiin tallennettuja aineistoja voidaan käyttää esimerkiksi näyttelyissä ja tutkimuksessa.

Suomen kansallismuseo tallentaa nykyajan ilmiöitä, tulevaisuuden historiaa sekä yhteistä ja moninaista kulttuuriperintöä. Nykydokumentoinnin tavoitteena on laajentaa kuvaa kansallisen käsitteestä ja luoda kokoelmiin tästä ajasta mahdollisimman moniääninen ja todenmukainen kuva. Haluamme vahvistaa jokaisen suhdetta kulttuuriperintöön sekä edistää yhdenvertaisuutta ja vuoropuhelua yhdessä yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Projekti jatkaa osaltaan dekolonisoivien ja rasismin vastaisten toimintamallien kehittämistä ja vahvistamista Suomen kansallismuseossa. Pyrkimyksenämme on tehdä kokoelmista mahdollisimman saavutettavat, avoimet ja tasa-arvoiset.

Onko sinulla kokemus suomalaisesta identiteetistä kulttuurisesti moninaisena suomalaisena, rodullistettuna suomalaisena tai mixed-suomalaisena? Onko sinulla esine, valokuva tai aineettoman kulttuuriperinnön piirre, jonka kautta voit kertoa itsemäärittelemästäsi suomalaisesta identiteetistä?

Kansallinen/kulttuurinen identiteetti voi muodostua esimerkiksi kielestä, kulttuurista, katsomuksesta, omista ulkoisista piirteistä, tavoista ja perinteistä, perheestä, sukuhistoriasta ja kokemuksista.

Mikäli haluat osallistua dokumentointiprojektiin, täytä oheinen ilmoittautumislomake. Olemme yhteydessä vastaajiin elokuun aikana. Haastattelut toteutetaan syksyllä.

Ilmoittaudu mukaan

*Kulttuurisesti moninainen suomalainen: Henkilö, joka kokee erilaisten kulttuurien olevan läsnä omassa elämässään.

Rodullistettu suomalainen: Rodullistamisprosessissa negatiivisesti rodullistettu henkilö. Rodullistaminen on prosessi, jonka kautta ihmisiin liitetään esimerkiksi ihonvärin tai oletetun etnisen taustan takia oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja. Siihen liittyy ajatus tiettyjen piirteiden perustavanlaatuisesta erilaisuudesta valtaväestöön nähden. Rotu-termillä viitataan keinotekoisesti luotuun rasistiseen luokittelujärjestelmään, jonka vaikutukset näkyvät yhä tänä päivänä ja ne ohjaavat ihmisten toimintaa sekä valtasuhteita.

Mixed-suomalainen: Henkilö, jolla on kokemus eri “rotujen” tai kulttuurien risteymässä olemisesta. Kokemukseen voi liittyä ristiriitaisia odotuksia, ennakkoluuloja ja toiseuttamista. Mixed – Suomalaista elämää kulttuurien risteymässä -kirjassa käytetyn aineiston pohjalta muotoiltu käsite.

Käsitteitä koskevat lähteet: