Pompeji kuva

Pako Pompejista -näyttely Merikeskus Vellamoon keväällä 2023

Näyttelyt, Museot

Kansainvälinen näyttely esit­tää ai­em­min vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le jää­neen nä­kö­kul­man Pom­pe­jin tu­hoon ja pe­las­tus­töi­hin. Uu­sim­man tut­ki­muk­sen mu­kaan kau­pun­gin asuk­kai­ta yri­tet­tiin pe­las­taa myös me­rel­tä kä­sin.

Kot­kan kau­pun­ki ja Suo­men kan­sal­lis­mu­seo tuo­vat yh­teis­työs­sä ke­vääl­lä 2023 Me­ri­kes­kus Vel­la­moon Pako Pom­pe­jis­ta -näyt­te­lyn. Se ker­too vuon­na 79 jaa. tu­li­vuo­ren­pur­kauk­ses­sa tuh­kaan hau­tau­tu­nees­ta kau­pun­gis­ta ja sen asuk­kai­den pe­las­ta­mi­ses­ta me­rel­tä kä­sin. Näyt­te­lys­sä näh­dään noin 120 al­ku­pe­räi­se­si­net­tä, niin me­ri­ar­ke­o­lo­gi­sia löy­tö­jä kuin ar­ke­o­lo­gis­ta esi­neis­tö­ä­.

Pako Pom­pe­jis­ta ker­too roo­ma­lais­ten Pom­pe­jin ja Her­cu­la­neu­min kau­pun­kien his­to­ri­as­ta ja nii­tä koh­dan­nees­ta tu­hos­ta. Ve­su­viuk­sen pur­kau­tu­es­sa vuon­na 79 jaa. kau­pun­git peit­tyi­vät tuh­kaan, ja ne löy­det­tiin uu­des­taan vas­ta 1700-lu­vul­la. Sii­tä as­ti Pom­pe­ji ja Her­cu­la­neum ovat ol­leet laa­jo­jen, yhä jat­ku­vien ar­ke­o­lo­gis­ten tut­ki­mus­ten koh­tee­na. Uut­ta tie­toa sekä kau­pun­gin elä­mäs­tä et­tä tu­li­vuo­ri Ve­su­viuk­sen pur­kauk­sen vii­mei­sis­tä het­kis­tä kart­tuu tä­nä­kin päi­vä­nä.

Kan­sain­vä­li­sen näyt­te­lyn ovat tuot­ta­neet ita­li­a­lai­set Ex­po­na ja Con­tem­po­ra­nea Pro­get­ti. Näyt­te­lyn tuo­mi­sen Me­ri­kes­kus Vel­la­moon mah­dol­lis­ta­vat Kot­kan kau­pun­ki ja Suo­men kan­sal­lis­mu­seo. To­teu­tuk­ses­ta Suo­mes­sa vas­taa­vat yh­teis­työs­sä Ky­men­laak­son mu­seo ja Suo­men me­ri­mu­seo.