Asiakirjakokoelmat

Suomen merimuseon asiakirjakokoelmiin kuuluu yli 2000 vanhaa merikarttaa, laivapiirustuksia, laiva- ja konepäiväkirjoja, pieniä yksityis- ja yritysarkistoja sekä merimiesten muistelmamateriaalia. Isoja kokonaisuuksia ovat mm. Valmetin piirustukset, joita löytyy n. 1500 kpl, Karl Albin Johanssonin yksityisarkisto sekä FÅA-Silja Linen arkistokokonaisuus.
Asiakirjakokoelmien tiedot selattavissa Finnassa.

Suomen merimuseon asiakirjakokoelman metadata eli kuvailutiedot on avattu Finna-tietokantaan. Luetteloitu aineisto sisältää lähes 12 000 kohdetta ja on kokonaisuudessaan selattavissa Finna-tietokannassa.

Kauppalaivastosta ja sen miehityksestä arkistoaineistoa

Merihistorian tutkijoille ja harrastajille yksi kiinnostavimpia kokonaisuuksia merimuseon asiakirjakokoelmissa on Merenkulkulaitoksen vanha aluskortti-aineisto kauppalaivastosta poistetuista aluksista. Asiakirjakokoelma sisältää alusrekisterikortit Suomen kauppalaivastoon kuuluneista aluksista noin vuodesta 1918 vuoteen 1984. Kortistoon on merkitty muun muassa alusten nimi, koko, rakennuspaikka ja omistajatiedot. Kortistosta ei löydy aivan kaikkia sen kattaman aikakauden kauppalaivoja (varsinkin pienemmät alukset puuttuvat joukosta), mutta useimmista on kortistossa ainakin perustiedot.

Merenkulkulaitoksen vanhaan aineistoon kuuluu myös suomalaisten kauppa-alusten miehityskortit vuosilta 1938-1981, jotka on järjestetty alusten nimen mukaiseen järjestykseen. Kortteihin on merkitty alukseen otetusta miehistöstä seuraavat tiedot: nimi, toimi aluksella, ottokatselmuspaikka ja -päivämäärä sekä päästökatselmuspaikka ja -päivämäärä. Kortteihin merkittiin 1940-50-lukujen vaihteeseen asti vain päällystö, minkä jälkeen myös miehistö pääsi mukaan kortteihin. Miehistökortit tehtiin aluksi vain ulkomaanliikenteen aluksista, mutta myöhemmin myös kotimaanliikenteessä olleista aluksista. Kortit löytyvät mikrofilmattuina myös Liikennevirastosta.

Merenkulkulaitoksen vanhat alusten katsastusasiakirjat sisältävät tiedot alle 15 ja yli 15-metrisistä, alle 500 BRT:n rekisteristä poistetuista aluksista. Asiakirjat on järjestetty aluksen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Asiakirjat sisältävät koneenkatsastus-, rungonkatsastus- ja merikelpoisuudenkatsastustodistuksia. Merimuseossa oleva aineisto järjestettiin Merenkulkuhallituksessa vuonna 1991, jolloin siitä otettiin erilleen niiden alusten asiakirjat, joiden viimeisestä katsastuksesta oli 10 vuotta tai vähemmän. Vastaava vanhempi aineisto löytyy "poistetut alukset" -kansioista, jotka on järjestetty alusten nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Kansioissa on lähinnä merikelpoisuudenkatsastustodistuksia 1940-luvulta 1980-luvun alkuun.
Merimuseoon on siirretty Merenkulkulaitokselta myös laivakattila-aineisto, joista löytyy höyryalusten tarkistusmateriaali 1920-luvun lopusta 1970-luvun alkuun. A2-kortit eli kattilatarkastuskoontikortit ovat avainasemassa etsittäessä muuta materiaalia tietystä aluksesta. A2-kortit on järjestetty aluksittain aakkosjärjestykseen ja niihin on merkitty tietoja, joiden avulla löytää kunkin aluksen tiedot muista aineistoista. A2-kortteihin on merkitty kattilan rekisterinumero sekä toimitusnumero. Toimitusnumeron perusteella löytää kunkin kattilan käyttölupatodistuksen, jotka ovat kansioissa toimitusnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Kattilantarkastuskoontikortteihin on merkitty myös kattilapiirustusnumero, jos sellainen on olemassa. Piirustukset löytyvät omista kansioistaan piirustusnumerojärjestyksessä.
Merimuseoon on siirretty myös alusten rungonkatsastuskortit, jotka on ryhmitelty alustyyppien mukaan aakkosjärjestykseen. Samoin moottorialuksista on koneenkatsastuskortit vuodesta 1950 vuoteen 1973.

Huom!
Merenkulkuhallituksen teknisen toimiston rakennuspiirustukset (muun muassa majakoita ja luotsirakennuksia koskevat piirustukset) on siirretty Liikenneviraston kautta Kansallisarkistoon.

Asiakirjakokoelmaa koskeviin kysymyksiin vastaa intendentti Timo Kunttu.