Kansallismuseo tunnus

Museibutiken  |  Media service  |  Kontaktuppgifter  |  Respons

Suomeksi  |  In EnglishTill undervisningspaketets första sida


Information om Finlands förhistoria


Arkeologins dateringsmetoder


Naturens utveckling efter istiden


Befolkningen under förhistorisk tid


Tidsaxel


Stenåldern


Bronsåldern


Järnåldern


- Kartor


- Information om Finlands förhistoria - hela järnåldern för utskrift


Järnåldern


Järnet är ett hållbarare och mångsidigare material än de tidigare råmaterialen för arbetsredskap och vapen. Avgörande för att järnet så snabbt blev allmänt var att man kunde tillverka enkla arbetsredskap ur lokal sjö- eller myrmalm.

Den egentliga järnbränningen utfördes troligen på boplatsen eller i dess närhet i en s.k. blästerugn. Det smälta järnet tappades skilt. Den järnmängd som utvanns var mycket liten jämfört med den slagg som uppkom. Platser där järn tillverkats påträffas ofta just på grund av slaggen.

Rekonstruktion av ugn för järnframställning. Foto: Museiverket / Leena Tomanterä (2000)
Rekonstruktion av en ugn som använts för järnframställning
gjord på basis av fynd från Sierijärvi i Rovaniemi. De äldsta blästerugnarna
i landet har påträffats i norra och östra Finland. De dateras till 200-300 f.Kr.

Konsten att tillverka järn spred sig ungefär samtidigt till olika delar av landet. Kunskaperna om tillverkningsmetoden kom emellertid från olika håll - från öster, söder eller väster - beroende på var kulturgrupperna hade kontakter från förut. Vårt lands äldsta kända järntillverkningsplatser är nästan lika gamla som de första importföremålen av järn.


Huvudparten av föremålsbeståndet från järnåldern utgörs av gravfynd. Det har hittats rikligt med boplatser, men de har tillsvidare undersökts endast i ringa utsträckning. Finlands järnålder indelas i perioder, som har definierats utgående från vissa ledande smycken och vapen som varit i bruk. Järnålderns perioder har anpassats till namn som använts på övriga håll i Europa.

Järnålderns kulturskeden


Livet på järnåldern


Förromersk järnålder
500 – 0 f.Kr.


Näringsfång


Romersk järnålder
0 – 400 e.Kr.


Bostäder


Folkvandringstid
400 – 575 e.Kr.


Klädesdräkten


Merovingertid
575 – 800 e.Kr.


Trosföreställningar och gravskick


Vikingatid
800 – 1025 e.Kr.


Fornborgar


Korstågstid
1025 – 1300 e.Kr.


Utvecklingen av styrelseskicket


Åland under järnåldern