Dataskydd

Dataskyddsbeskrivningen innehåller information till de registrerade enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Beskrivningen skrevs 21.5.2018.

1. Registrets namn

Finlands nationalmuseums kundregister

2. Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter

Namn Museiverket
Adress. Besöksadress: Sturegatan 2 a, Helsingfors
Postadress: PB 913, 00101 Helsingfors
Registratorskontor 0295 33 6080
E-post: kirjaamo@museovirasto.fi

3. Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvariga

E-post: tietosuoja@museovirasto.fi

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Syfte:

Personuppgifter behandlas i processer som anknyter till Finlands nationalmuseums kundtjänst, marknadsföring och kommunikation.

Behandlingens rättsliga grund:

  • Uppgifterna om kunden har med kundens samtycke tillhandahållits av kunden själv, EU:s allmänna dataskyddsförordning, 6 artikeln, 1. a)
  • Uppgifterna om kunden har med kundens samtycke tillhandahållits genom en kundrelation, EU:s allmänna dataskyddsförordning, 6 artikeln, 1. b)

5. Registrets datainnehåll/grupper av personuppgifter

Vi samlar in följande uppgifter om våra kunder:

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • IP-adress

6. Mottagare och grupper av mottagare av personuppgifter

När det gäller avgiftsbelagda tjänster överlåts uppgifter regelbundet till Palkeet (Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning) för fakturering. Personuppgifter behandlas i inbjudningar och vid bokningar av evenemang.

7. Överföring av uppgifter till tredje länder eller internationella organisationer

Finlands nationalmuseum/Museiverket överlåter inte uppgifter ur Finlands nationalmuseums kundregister till tredje länder eller internationella organisationer.

8. Lagringstid för personuppgifter och kriterier för fastställande av tiden

Utgångspunkten är att personuppgifterna sparas för marknadsföringsbruk i sex (6) månader, varefter vi raderar dem.

9. Skyddet av behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna i Finlands nationalmuseums kundregister behandlas konfidentiellt.

Finlands nationalmuseum/Museiverket har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder och kräver detsamma av personuppgiftsbiträdena. Uppgifterna används endast av personer till vars arbetsuppgifter detta hör.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och begäranden om att använda rättigheterna ska skickas till adressen: kirjaamo@museovirasto.fi

Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som vi har sparat. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du begära att vi korrigerar eller kompletterar dem.

Rätt att motsätta sig behandling

Som registrerad har du rätt att när som helst motsätta dig hantering av dina personuppgifter, om du upplever att vi har behandlat dina uppgifter på ett lagstridigt sätt eller att vi inte har rätt att behandla vissa av dina personuppgifter.

Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att när som helst förbjuda att vi använder hans eller hennes uppgifter för direktmarknadsföring. Vi säljer eller överlåter inte på annat sätt dina personuppgifter till andra aktörer för att dessa ska kunna rikta direktmarknadsföring till dig.

Vi köper internetannonsering på exempelvis Facebook och Google. Dessa företag får dock aldrig tillgång till dina personuppgifter och denna typ av annonsering är inte direktmarknadsföring utan bygger på cookies. Mer information finns i avsnittet om cookies.

Rätt till radering
Om du upplever att behandling av vissa uppgifter om dig inte är nödvändig med tanke på våra uppgifter, har du rätt att begära att vi raderar uppgifterna i fråga. Vi behandlar din begäran och raderar därefter uppgifterna eller meddelar dig utförligt varför uppgifterna inte kan raderas. Om du motsätter dig vårt beslut har du rätt att överklaga det till dataombudsmannen. Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av de uppgifter som oenigheten gäller tills frågan avgjorts. Om en registrerad anser att hans eller hennes personuppgifter behandlas på ett lagstridigt sätt har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål i ärendet till dataombudsmannen.

11. Information om källorna till personuppgifterna och vid behov information om huruvida personuppgifterna kommer från allmänt tillgängliga källor

Personuppgifterna har tillhandahållits av den registrerade själv.

12. Används uppgifterna för automatiskt beslutsfattande och/eller profilering?

Uppgifterna i registret används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.