Förtjänsttecken från Sankt Annas orden (RK2009046). Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Numismatiska samlingarna

Landets största numismatiska samling.

Finlands nationalmuseums numismatiska samlingar har ett nationellt förvaringsansvar gällande Finlands penninghistoria, utmärkelsetecken samt finländska medaljer och medaljer med anknytning till Finland, som är jämförbart med specialmuseers motsvarande ansvar. Samlingarna omfattar 230 000 föremål, bland annat mynt, sedlar, polletter, medaljer och utmärkelsetecken samt präglingsstämpar, sparbössor och andra föremål som anknyter till tillverkningen eller användningen av pengar.

Tyngdpunkten i samlingen ligger på föremål som tillverkats och använts i Finland eller på annat sätt har anknytning till Finland, men den omfattar även jämförelsematerial och separata samlingar med utländska artefakter.

De numismatiska samlingarna består av tre helheter: Finlands nationalmuseums samling, H. F. Antells (1847–1893) samling samt Helsingfors universitets mynt- och medaljsamling, som fick sin början vid Åbo Akademi i mitten av 1700-talet och som år 1920 flyttades till Nationalmuseet. Den största delen av materialet utgörs av inhemska myntfynd.

Tidsmässigt representerar materialet hela historien från tiden för präglandet av de första mynten i världen under antiken till de allra senaste euromynten. En del av artefakterna presenteras i serien Månadens föremål på webben och i tjänsten Finna.

I Finlands nationalmuseum finns vårt lands största numismatiska handbibliotek. Det omfattar nästan alla numismatiska verk som publicerats i Finland och Sverige samt de viktigaste utländska publikationerna, och utökas kontinuerligt. Handbiblioteket kan användas under tjänstetid enligt överenskommelse.

Intendenten för de numismatiska samlingarna ansvarar i samarbete med Museiverket för myndighetsuppgifter som anknyter till myntfynd.

Ytterligare information:

Frida Ehrnsten, tfn 0295 33 6398, frida.ehrnsten@kansallismuseo.fi