I lagerutställningen på Centret för samlingar kan man bland annat beundra fortskaffningsmedel. Bild: Ilari Järvinen/Museiverket.

Utöka nationalsamlingen

Allmänhetens insats är grunden för utökandet av Nationalmuseets samlingar.

Finlands nationalmuseum är ett allmännyttigt, nationellt kulturhistoriskt museum, som samlar in och bevarar materiellt och immateriellt kulturarv samt presenterar de speciella dragen i den finländska historien och nationella kulturen samt andra länders kulturer. De nationella samlingarna betjänar såväl forskning som undervisning, kommunikation och utställningsverksamhet.

En betydande andel av Finlands nationalmuseums artefakter har donerats till museet, och såväl enskilda föremål som helheter tas fortfarande emot enligt en plan för utökande av samlingarna. Vi tar emot material från alla tidsperioder, samhällsklasser och finländska regioner. Till de finsk-ugriska och etnografiska samlingarna mottas även material från övriga delar av världen.

Finlands nationalmuseum har förbundit sig att vårda och bevara den kulturegendom som museet lagrar i enlighet med de allmänna internationella museietiska principerna.


Hur kan man utöka de nationella samlingarna?

Donation

 • Ägande-, användnings- och förfoganderätten övergår till museet utan ersättning.
 • Museet tar emot föremålet med fulla ägande-, upphovs- och andra rättigheter.
 • Donatorn måste vara behörig att donera föremålet. Privatpersoner, oskiftade dödsbon, föreningar, stiftelser, företag etc. som önskar donera ett föremål måste med andra ord ha rätt att göra detta.
 • Museet är inte skyldigt att ta emot donationer mot sin vilja.

Testamente

 • Vid mottagandet av ett testamente avgör man från fall till fall om testatorns vilja kan förverkligas och om föremålen lämpar sig för att upptas i museets samlingar.
 • Museet kan välja att helt eller delvis avsäga sig en testamentsdonation.

Köp

 • Ägande- och förfoganderätten övergår till museet i utbyte mot en ersättning.
 • Mottagningsvillkoren är desamma som för donationer, förutom att säljaren även försäkrar och förbinder sig att ansvara för att han eller hon har rätt att sälja föremålet.


Gör så här

 • Kontakta Finlands nationalmuseums enhet för samlingar och forskning, vars kontaktuppgifter du hittar genom museiverkets personalregister, se länken nedan.
 • Avtala om en visning av föremålet eller skicka en bild av det.
 • Om föremålet övertas av museet görs ett skriftligt överlåtelseavtal upp i två exemplar.
 • Finlands nationalmuseum tar inte emot arkivmaterial eller trycksaker annat än begränsat som en del av donationer av föremål.

Föremål som erbjuds till museet ska gärna vara så kompletta som möjligt (inga väsentliga saknade delar), men även föremål som inte är kompletta kan vara musealt värdefulla. Donatorn eller säljaren ska inte själv reparera, lappa, måla eller rengöra föremålet innan det doneras eller säljs.

Information om föremålets tillverknings-, anskaffnings-, ägar- och användningshistoria samt personhistoria med anknytning till föremålet höjer dess museala värde betydligt.

Kontaktuppgifter


Enligt lagen om fornminnen (295/1963) tillhör föremål som är mer än 100 år gamla och som hittats i marken eller i vatten staten. De ska anmälas till Museiverkets arkeologiska samlingar.