Textilkonservatorerna förbereder en utlåning av stora flaggor. Bild: Museiverket.

Lån av föremål

Vi lånar ut föremål och konstverk till utställningar på andra museer såväl i Finland som utomlands.

FINLANDS NATIONALMUSEUMS UTLÅNINGSVERKSAMHET AVBRYTS FR.O.M. 1.7.2023

Material ur Finlands nationalmuseums samlingar lånas inte ut till utställningar 1.7.2023–31.12.2024. Finlands nationalmuseums och Museiverkets omfattande flytt av samlingar samt byggarbeten innebär extra arbete för samlingspersonalen och begränsar användningen av samlingarna. Lån som redan avtalats om sköts enligt vad som avtalats.

Utlåningsförfrågningar som gäller den första halvan av 2023 ska skickas till Finlands nationalmuseum minst sex månader innan utställningen öppnas, senast i slutet av 2022. Utlåningsförfrågningar som skickas in för sent handläggs inte.

________________________________

Se ovan

Föremål ur Nationalmuseets samlingar kan lånas ut utgående från skriftliga förfrågningar för en period på högst fem år. En förfrågan om ett lån ska vara Nationalmuseet tillhanda senast 6 månader före den önskade lånetidens början, men gärna tidigare om det gäller ett stort lån. På så sätt underlättar man behandlingen av lånen och säkerställer att det finns tillräckligt med tid för konditionskartläggningar och eventuella restaureringsåtgärder.

I förfrågan om lån ska framgå exakta uppgifter om det föremål som förfrågan gäller, utställningsarrangören, utställningens namn och plats samt utställningstiden och den önskade lånetiden. Även uppgifter om förhållandena i utställningslokalen är önskvärda. Utställningslokalerna måste motsvara normala museiförhållanden i fråga om luftfuktighet, temperatur och belysning. Mottagaren av lånet måste försäkra de lånade föremålen för hela lånetiden.

Utlåningen av föremål är avgiftsbelagd verksamhet. Museiverket debiterar en avgift på 72 euro per timme för arbete med att ta fram och returnera föremålen, konditionsgranskning, uppgörande av konditionsrapporter och packning av föremålen.

Förfrågningar om lån ur Nationalmuseets samlingar skickas till adressen:
Finlands nationalmuseum
PB 913
00101 HELSINGFORS

Förfrågningar om lån ur Finlands sjöhistoriska museums samlingar skickas till adressen:
Finlands sjöhistoriska museum
Tornatorintie 99 A
48100 Kotka

Mer information ges av:

Historiska och etnologiska samlingar samt myntkabinettets samlingar
Satu Frondelius, tfn 0295 33 6390, satu.frondelius@kansallismuseo.fi

Kulturernas museums samlingar (de finsk-ugriska och etnografiska samlingarna)
Heli Lahdentausta, tfn 0295 33 6434, heli.lahdentausta@kansallismuseo.fi

Finlands sjöhistoriska museums samlingar
Timo Kunttu, tfn 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi