Undervisning

Finlands sjöhistoriska museum är ett nationellt museum vars undervisning och publikservice riktar sig till människor av alla åldersgrupper.


Former av undervisning och publikservice

Guidningar

skolor, daghem, yrkesläroanstalter, företag, guidningar för allmänheten, specialistgrupper, arkitekturrundturer, seniorer, museiteater.


Övriga program och övrigt material

föredrag, evenemang, uppgiftsblanketter för skolelever, kringmaterial vid utställningar


Workshopar

Vid planeringen av huvudutställningen har tillgängligheten utgjort ett centralt mål. Ur ett pedagogiskt perspektiv betyder tillgängligheten att man beaktar besökare som tar till sig informationen på olika sätt: mångsinnighet, olika kunskapsnivåer, inspiration och aktivering. Fastän en del av informationen presenteras med hjälp av de senaste tekniska hjälpmedlen, spelas den centrala rollen i utställningen av museets kärna, d.v.s. de äkta föremålen med sina historier.

Sök upp Maritimcentret Vellamos sidor för att hitta information om guidningar och evenemang.