Föremålssamlingar

Föremålssamlingarna i Finlands sjöhistoriska museum omfattar cirka 15 000 föremål från förhistorisk tid till nutid. I samlingarna finns bl.a. miniatyrmodeller av fartyg och båtar, tavlor med havsmotiv, navigationsredskap, fyrapparaturer, fartygsinventarier och personliga persedlar som tillhört sjöfarare. Museets samlingar innehåller vidare över sextio arbets- och nöjesbåtar från slutet av 1800-talet fram till nutid och annan rekvisita med anknytning till båtar och båtliv. Samlingens största fartyg är den år 1907 färdigställda ångdrivna isbrytaren Tarmo. 

En betydande del av Sjöhistoriska museets samlingar består av föremål som tillvaratagits i anslutning till den marinarkeologiska forskningsverksamheten. Bland föremålen finns fartygsdelar, olika slags lastgods, personliga ägodelar som tillhört besättningar och passagerare samt sjöfartsredskap. För behandlingen och förflyttningen av undervattensfynden till Sjöhistoriska museets samlingar svarar den marinarkeologiska enheten vid Museiverkets arkeologiska avdelning tillsammans med Sjöhistoriska museet.

För Sjöhistoriska museets föremålssamlingar svarar intendent Timo Kunttu.