Finlands nationalmuseum

Finlands nationalmuseum är ett nationellt kulturhistoriskt museum vars verksamhet regleras i lag. Vi samarbetar branschövergripande, nationellt och internationellt med ett flertal partner och myndigheter för att trygga bevarandet av kulturarvet och för att förmedla och stärka dess betydelser. En allt viktigare uppgift för oss är att bidra till att stödja den kulturella förändringen som möjliggör uppbyggandet av ett ekologiskt, socialt och kulturellt välmående samhälle i framtiden.

Finlands nationalmuseum har de mest omfattande och äldsta kulturhistoriska samlingarna i Finland med cirka en halv miljon föremål. Föremålen berättar om Finlands historia, folkkultur, de finsk-ugriska folkens kultur samt om kulturer i olika världsdelar. Nationalmuseet dokumenterar även den samtida kulturen i Finland. Samlingarna utökas huvudsakligen genom donationer. Även du kan vara med och värna om de gemensamma skatterna eller delta i museets frivilligverksamhet.

Finlands nationalmuseum blev till när ett flertal olika samlingar slogs samman till statens historiska museum 1893. När Finland blev självständigt etablerades namnet Finlands nationalmuseum. Nationalmuseet fick en egen byggnad i Helsingfors 1910 och öppnades för allmänheten 1916. Redan då var Fölisöns friluftsmuseum som öppnades 1909 en del av Nationalmuseet. Idag är Nationalmuseet verksam på sammanlagt tio platser och museets samlingar finns utställda även på andra museer från södra Finland ända upp till Lappland.

Vårt program omfattar tillfälliga utställningar, kortvariga pop-up utställningar samt evenemang, temaguidningar och verkstäder. Många evenemang genomförs i samarbete med partner och besökare. Vi har som mål att ta upp aktuella och intressanta perspektiv på kultur och historia i stor utsträckning och för många olika målgrupper.

Våra museer och slott har högklassiga museibutiker och en serie museirestauranger anpassade till museets eller slottets profil. Dessutom finns ett flertal unika lokaler för såväl möten som fester som hyrs ut för privata ändamål.