Trollknuten och lättings sticka

Månadens föremål - Juni 2004

Det finska folket är till sin natur mediterande; denna egenskap afspeglar sig äfven i dess sätt att roa sig. Sagor och gåtor hafva sedan en aflägsen forntid beredt vårt folk dess bästa nöjen - - - Då dessa nöjen emellertid ej erbjuda något handgripligt åskådningsmaterial, kunna de ej i museet åskådliggöras. - Troligen senare än föutnämnda hafva af folket upptagits sådana nöjen, som i likhet med föregående förutsätta eftertanke och fantasi, men dertill anknytas vid föremål, som kunna till åskådande framställas. (Theodor Schvindt, Katalog öfver Finska Studentafdelningarnas Etnografiska samlingar, 1889.)

De leksaker som Theodor Schvindt har beskrivit ovan representeras i Finlands nationalmuseums samlingar av bl.a. en trollknut och av en lättings sticka (lorvin keppi). De här föremålen, som man kan leka med som tidsfördriv, härstammar från den Stora leksaksinsamlingen som Statens idrotts- och gymnastiknämnd anordnade under åren 1926-27. De har mottagits till Nationalmuseet som donation från Finlands idrottsmuseistiftelse.

Trollknuten, som är tillverkad i Nurmijärvi, består av 6 små träklossar, där man på olika sätt har gjort inskärningar. Att sätta ihop klossarna kräver en speciell skicklighet. Leksaker av den här typen vilka kräver förmåga till problemlösning har varit lika populära bland såväl barn som vuxna. Trollknutar är kända i olika delar av världen, där träklossarnas antal har kunnat uppgå till flera tiotal. På finska kallas föremålet nuljuksennaulat eller pirunnyrkki (djävulsknut), i all synnerhet om antalet klossar uppgick till olyckstalet 13.

Christfrid Ganander som år 1786-1787 sammanställde Uuden Suomen Sanakirja beskriver där ordet nuljus som en person som inte kan göra någonting (övers). Synonymer på finska är jaarikka och nuhjus (sv. klåpare). Förr i tiden kallades allmänt de trästickor som man under fritiden täljde i onödan då man inte hade något annat att göra för nuljuksennaula. En sådan är också lättings sticka som gjorts i Haapajärvi. Stickan är skickligt utsirad och på ena sidan står det "lorvin keppi - ei ole mitään merkitystä" (lättings sticka - har inte någon betydelse).

Raila Kataja

Anvisningar för hur man tillverkar trollknutar, se t.ex. Markku Asunta: Pajupillistä pikisirkkaan. 40 traditionella träleksaker i ord och bild. Gummerus, Jyväskylä 1982.

Lättings sticka
Lättings sticka, som "inte har någon betydelse"
Trollknuten
Trollknutarna efterföljdes av Rubiks tärning som har utvecklats år 1974 och blivit mycket populär.